Właściciele lokali gastronomicznych, którzy chcą w nich sprzedawać alkohol, muszą uzyskać dokument, który będzie na to pozwalał, czyli koncesję na sprzedaż alkoholu. Można ją uzyskać w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla miejsca sprzedaży alkoholu.

Warto wiedzieć, że urzędy wydają trzy różne koncesje na sprzedaż alkoholu – osobna koncesja jest potrzebna na piwo, a osobna na wino oraz mocniejsze alkohole. Uzyskanie odpowiedniego zezwolenia jest bardzo ważne, gdyż w innym przypadku za sprzedawanie alkoholu grożą grzywny, a nawet przepadek mienia. Co to jest koncesja i w jaki sposób ją uzyskać? Czy jest udzielana na cały czas prowadzenia działalności, czy też trzeba ją co jakiś czas odnawiać?

Co to jest koncesja na sprzedaż alkoholu?

Koncesja na sprzedaż alkoholu jest dokumentem, który pozwala właścicielowi lokalu gastronomicznego sprzedawać alkohol. Rodzaj tego dokumentu uzależniony jest od tego, jak mocny alkohol będzie sprzedawany. Obecnie wyróżnia się trzy rodzaje koncesji:

  • na sprzedaż alkoholi do 4,5% oraz piwa,
  • na sprzedaż alkoholi od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa,
  • na sprzedaż alkoholi powyżej 18%.

Do urzędu można złożyć wniosek o koncesję dotyczącą sprzedaży tylko jednego rodzaju alkoholu (np. koncesja wyłącznie na piwo) albo wszystkich wyżej wymienionych. W przypadku sprzedaży w lokalu alkoholi bez wcześniejszego pozyskania odpowiednich uprawnień jego właściciel musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Oprócz tego, że zostanie na niego nałożona kara grzywny (może ona sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych), może również zostać wydana decyzja o przepadku mienia (znajdujących się na stanie napojów alkoholowych). Poza tym urząd może cofnąć decyzję o wydaniu pozwolenia na sprzedaż alkoholu, jeśli nie będą przestrzegane związane z tym przepisy prawa ‒ np. napoje alkoholowe będą sprzedawane osobom niepełnoletnim. Jeżeli koncesja na sprzedaż alkoholu zostanie cofnięta, kolejny raz można się o nią ubiegać dopiero po upływie trzech lat.

Ile kosztuje koncesja na sprzedaż alkoholu?

Opłata za uzyskanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu zależy od jego rodzaju. Ile zatem kosztuje koncesja na piwo, a ile na inne alkohole? Pierwsza grupa opłat dotyczy napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa, a także napojów, w których zawartość alkoholu wynosi od 4,5% do 18%. W przypadku osób, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, opłata za te rodzaje koncesji wynosi 525 zł. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorców odnawiających koncesję, którzy w poprzednim roku nie uzyskali wartości ze sprzedaży przekraczającej 37500 zł. W przypadku, gdy ta wartość zostanie przekroczona, wysokość pobieranej opłaty stanowi równowartość 1,4% wartości sprzedaży z poprzedniego roku.

Druga grupa opłat dotyczy sprzedaży napojów, w których zawartość alkoholu przekracza 18%. W tym przypadku osoby rozpoczynające działalność będą musiały zapłacić 2100 zł. Dotyczy to także przedsiębiorców odnawiających koncesję, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77000 zł. Gdy ten próg zostanie przekroczony, opłata stanowi równowartość 2,7% wartości sprzedaży z poprzedniego roku.

Opłata pobierana jest za każdy rok użytkowania zezwolenia. Może być uiszczana w całości lub rozłożona na trzy równe raty.

Jak złożyć wniosek o koncesję na sprzedaż alkoholu?

Wniosek o koncesję na sprzedaż alkoholu można złożyć bezpośrednio we właściwym terytorialnie urzędzie miasta lub gminy bądź online. Należy zaznaczyć, o jaki rodzaj koncesji się ubiegamy, a także dołączyć wymagane dokumenty ‒ wypis z CEiDG, tytuł prawny do lokalu i pozytywną decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu. Jeżeli we wniosku zostaną stwierdzone braki formalne, przedsiębiorca jest wzywany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeżeli wniosek jest uzupełniony prawidłowo, jest on rozpatrywany pod kątem uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu i podawania napojów alkoholowych dla danej gminy. Następnie urząd wydaje pozytywną lub negatywną opinię. Cała procedura wydania zezwolenia trwa ok. 30 dni. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych wydawane jest na okres minimum 4 lat.

Dopiero zakładasz restaurację lub lokal gastronomiczny? Przeczytaj nasz artykuł „Ile kosztuje otwarcie restauracji? Co warto wiedzieć?„.